Polityka ochrony prywatności ddregistrar.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pobranych od Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego ddregistrar.pl prowadzonego przez DD sp. z o. o..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest DD sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344684, NIP PL5272618389 (zwaną dalej: DD sp. z o. o.).

Serwis ddregistrar.pl pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach na stronie, przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"), przez zapisywanie logów na serwerze www. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki – może to jednak utrudnić lub w niektórych przypadkach, uniemożliwości korzystanie z niektórych funkcji serwisu ddregistrar.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 RODO/GDPR w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez DD sp. z o. o. jak również wykonania ciążących na DD sp. z o. o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

DD sp. z o. o. jest również uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności rejestrom nazw domen) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. Dlatego dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom DD sp. z o. o. na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy DD sp. z o. o. a jej podwykonawcami. Przekazanie danych osobowych rejestrom nazw domen (w szczególności rejestrowi domen .pl NASK) następuje na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy zawartej z rejestrem. Oprócz powyższych DD sp. z o. o. jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom.

Co do zasady, dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówionej usługi, jeśli będzie to wymagało udziału podwykonawców DD sp. z o. o. mających siedziby poza obszarem EOG.

W serwisie ddregistrar.pl wykorzystywane jest również narzędzie analityczne Google Analytics (prowadzone przez Google LLC z siedzibą w USA) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych jak również narzędzie reCAPTCHA (prowadzone przez Google LLC z siedzibą w USA) do ochrony przed botami i innymi zagrożeniami wynikającymi z nieuprawnionego wykorzystania formularzy w serwisie ddregistrar.pl.

Administrator danych DD sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności środki te mają zapobiec przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w formularzach internetowych na stronie ddregistrar.pl są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy; przez okres przewidziany w przepisach szczególnych; przez okres niezbędny do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora DD sp. z o. o., przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób fizycznych.

DD sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności, przy czym prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie ddregistrar.pl.

W sprawach związanych z wykonaniem polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się na adres skrzynki elektronicznej bok@ddregistrar.pl lub listownie na adres DD sp. z o. o.

Na działania administratora danych DD sp. z o. o. przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.