Regulamin usług ddregistrar.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin usług określa zasady zamawiania oraz świadczenia usług przez firmę DD sp. z o.o. (będącą operatorem serwisu ddregistrar.pl), zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Twardej 44, zwaną dalej Usługodawcą, Operatorem lub ddregistrar.pl.

2. Regulamin określa również zasady korzystania z usług rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz innych usług oferowanych przez Usługodawcę.

3. Składając zamówienie na świadczenie usług oraz dokonując opłaty Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. Jest to również równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu. Akceptacja zmian przez Usługobiorcę następuje w momencie nabywania nowych usług lub odnawiania ważności usług trwających.


§2 Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie

1. Regulamin - dokument regulujący współpracę pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

2. Usługodawca - DD sp. z o.o.

3. Usługobiorca - podmiot zawierający umowę rejestracji i utrzymania domeny lub innej usługi.

4. Abonent - podmiot zawierający umowę rejestracji i utrzymywania domeny bądź innej usługi.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy po dokonaniu stosownej opłaty i akceptacji regulaminu.

7. Cennik - wykaz cen usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Domena - ciąg znaków składający się z liter, cyfr, myślników zakończony rozszerzeniem domenowym, np. .pl.


§3 Składanie zamówień i świadczenie usług

1. Składanie zamówień na usługi odbywa się przez stronę internetową www.ddregistrar.pl. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki na głównej stronie i wypełnić pola formularza po wyświetleniu statusu domeny oraz zaakceptować stosowne regulaminy.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy celem aktualizacji danych.

3. Aktywacja usługi odbywa się w przeciągu nie dłuższym niż dwa dni robocze od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

4. Po wniesieniu opłaty i otrzymaniu potwierdzenia wykonania usługi Usługobiorca ma prawo do korzystania z wykupionej usługi w okresie trwania abonamentu. Usługobiorca staje się Abonentem usługi. Umowa zawierana jest na czas oznaczony z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres.

5. Opłata za usługi wnoszona jest z góry za cały okres trwania abonamentu i nie podlega zwrotowi. Opłaty wnoszone są na podstawie cennika dostępnego na stronie www.ddregistrar.pl. W ciągu maksymalnie siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Operatora Usługobiorca otrzyma fakturę VAT za usługę w postaci pliku PDF wysłanego na e-mail. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

6. Usługobiorca / Abonent ma prawo do przeniesienia domeny do innego usługodawcy świadczącego rejestrację i utrzymanie domen. Do transferu domeny potrzebny jest tzw. kod AuthInfo. W celu wydania kodu Usługobiorca przesyła dyspozycję na adres e-mail Usługodawcy bok@ddregistrar.pl ze skrzynki e-mail podanej jako adres kontaktowy dla domeny. Kod przesyłany jest zwrotnie na e-mail Abonenta domeny niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

7. Przed upływem okresy ważności usługi (np. abonamentu domeny) Usługodawca zobowiązuje się do wysłania proformy na adres e-mail Usługobiorcy. Dokument zostanie wysłany nie później niż siedem dni przed upływem abonamentu. Usługodawca dodatkowo może też skorzystać z innych form komunikacji, takich jak wiadomość SMS lub kontakt telefoniczny, w celu przypomnienia o upływie ważności wykupionych usług.

8. Po zaksięgowaniu wpłaty za odnowienie ważności usługi oraz akceptacji warunków odnowienia zaproponowanych przez Usługodawcę usługa zostaje odnowiona na kolejny opłacony okres abonamentowy. W ciągu maksymalnie siedmiu dni Usługobiorca otrzyma fakturę VAT za usługę w postaci pliku PDF wysłanego na e-mail. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

9. W przypadku braku płatności za kolejny okres Usługodawca zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

10. Jeśli wpłata za usługę nastąpiła po terminie płatności Usługodawca podejmie próbę odnowienie usługi / domeny. W przypadku niepowodzenia Usługodawca zwróci wpłacone pieniądze Usługobiorcy na rachunek bankowy, z którego wpłynęła wpłata, w ciągu czternastu dni od otrzymania wpłaty.

11. Umowa na świadczenie usług wygasa z dniem zakończenia okresu abonamentowego, za który została wniesiona opłata.

12. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku nieuiszczenia opłaty za odnowienie usługi, złamania postanowień niniejszego regulaminu lub złamania obowiązującego prawa przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres abonamentowy.

13. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi, związanego z koniecznością konserwacji lub rozbudowy infrastruktury Usługodawcy. Przerwa taka nie będzie jednak trwała sumarycznie dłużej niż 48 godzin w ciągu 365 dni kalendarzowych następujących po sobie.

15. Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Usługobiorca naruszy niniejszy regulamin, poda nieprawdziwe lub niepełne dane w formularzu zamówieniowym (o czym Usługodawca powziął wiadomość po zawarciu umowy) lub naruszy obowiązujące prawo.

16. Umowa na świadczenie usługi może zostać rozwiązana, jeśli:
- zostanie rozwiązana umowa z podwykonawcą, który świadczył usługi na rzecz DD sp. z o.o.;
- wykonywanie usługi stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy Usługodawcy, który uczestniczył w świadczeniu usługi dla DD sp. z o.o.,
- wobec DD sp. z o.o. zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub DD sp. z o.o. zostanie postawiona w stan likwidacji;
- DD sp. z o.o. zakończy lub zawiesi działalności gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania zawartej umowy.

W przypadku domen internetowych Usługobiorca będzie mógł przenieść domenę do innego rejestratora z zachowaniem wykupionego okresu abonamentowego. W przypadku innych usług Usługodawca zwróci Usługobiorcy opłatę za niewykorzystany okres trwania usług w wysokości wprost proporcjonalnej do wniesionej zapłaty.


§4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w aktualnej polityce prywatności Usługodawcy, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.ddregistrar.pl/polityka-prywatnosci.


§5 Prawa konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem Usługodawcy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Usługodawcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. rejestracji domeny internetowej. Wyłączenie dotyczy również sytuacji, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W celu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia i wysłania go na adres siedziby Usługodawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia usługi i w ciągu 14 dni zwraca opłatę konsumentowi drogą jaką otrzymał wpłatę.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 2 kwietnia 2012 roku do odwołania.

2. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, informacje dotyczące usługi, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie żądania Usługobiorcy. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo obowiązujące w Polsce.

4. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich. Konsument może też rozstrzygać spory z Usługodawcą przed sądem.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby DD sp. z o.o. (Usługodawcy).