Regulamin giełdy domen ddregistrar.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin giełdy domen określa zasady nabywania praw do domen na giełdzie ddregistrar.pl prowadzonej przez firmę DD sp. z o.o., zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Twardej 44, zwaną dalej Usługodawcą, Operatorem lub ddregistrar.pl.

2. Składając zamówienie zakupu domeny na giełdzie domen Usługobiorca (zwany dalej również Nabywca) potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. Jest to również równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu. Akceptacja zmian przez Usługobiorcę następuje w momencie nabywania nowych domen.


§2 Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie

1. Regulamin - dokument regulujący współpracę pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

2. Usługodawca - DD sp. z o.o.

3. Usługobiorca lub Nabywca - podmiot nabywający prawa do domeny wystawionej na giełdzie Usługodawcy.

4. Zbywca - podmiot zbywający prawa do domeny wystawionej na giełdzie Usługodawcy.

5. Abonent - podmiot zawierający umowę utrzymywania domeny

6. Cesja - przeniesienia praw do domeny z jednego podmiotu na drugi

7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy po dokonaniu stosownej opłaty i akceptacji regulaminu.

9. Cennik - wykaz cen usług świadczonych przez Usługodawcę.

10. Domena - ciąg znaków składający się z liter, cyfr, myślników zakończony rozszerzeniem domenowym, np. .pl.


§3 Składanie zamówień i świadczenie usług

1. Składanie zamówień nabycia praw do domen wystawionych na giełdzie odbywa się przez stronę internetową www.ddregistrar.pl. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki na głównej stronie i wypełnić pola formularza po wyświetleniu statusu domeny oraz zaakceptować stosowne regulaminy.

2. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy celem aktualizacji danych.

3. Przeniesienie praw do domeny, której prawa zostały nabyte, odbywa się w przeciągu nie dłuższym niż dwa dni robocze od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

4. Po wniesieniu opłaty i otrzymaniu potwierdzenia wykonania cesji Nabywca ma prawo do korzystania z wykupionej domeny. Nabywca staje się Abonentem domeny. Elektroniczna cesja przeprowadzana przez Usługodawcę usuwa dane Zbywcy i wprowadza dane Nabywcy jako dane Abonenta w bazie WHOIS domen.

5. Okres ważności nabytej domeny zależny jest od jej okresu rozliczeniowego. W przypadku domen, których ważność upływa w ciągu 30 dni lub krótszym od momentu przeprowadzenia cesji, Usługodawca bezpłatnie odnowi ważność domeny o kolejny rok.

6. Opłata za nabycie praw do domeny wnoszona jest z góry i nie podlega zwrotowi. Opłaty wnoszone są na podstawie cennika i informacji wyświetlanych podczas składania zamówienia na stronie www.ddregistrar.pl. W ciągu maksymalnie siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy Nabywca otrzyma fakturę VAT za usługę w postaci pliku PDF wysłanego na e-mail. Nabywca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

7. W przypadku braku dokonania płatności za nabytą domenę w terminie określonym przez Usługodawcę, zamówienie zostaje anulowane.

8. Nabywca / Abonent ma prawo do przeniesienia obsługi domeny do innego usługodawcy świadczącego rejestrację i utrzymanie domen. Do transferu domeny potrzebny jest tzw. kod AuthInfo. W celu wydania kodu Usługobiorca przesyła dyspozycję na adres e-mail Usługodawcy bok@ddregistrar.pl ze skrzynki e-mail podanej jako adres kontaktowy dla domeny. Kod przesyłany jest zwrotnie na e-mail Abonenta domeny niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

9. W przypadku pozostawienia obsługi domeny u Usługodawcy Nabywcę obowiązuje regulamin ogólny dostępny pod adresem www.ddregistrar.pl/regulamin-dd.


§4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w aktualnej polityce prywatności Usługodawcy, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.ddregistrar.pl/polityka-prywatnosci.


§5 Prawa konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem Usługodawcy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Usługodawcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. rejestracji domeny internetowej. Wyłączenie dotyczy również sytuacji, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W celu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia i wysłania go na adres siedziby Usługodawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia usługi i w ciągu 14 dni zwraca opłatę konsumentowi drogą jaką otrzymał wpłatę.

5. Aby odstąpienie konsumenta od umowy doszło do skutku konsument musi cesją przenieść prawa do domeny, której odstąpienie dotyczyło, z powrotem na jej Zbywcę.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 2 kwietnia 2012 roku do odwołania.

2. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Nabywcy, informacje dotyczące usługi, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie żądania Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo obowiązujące w Polsce.

4. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich. Konsument może też rozstrzygać spory z Usługodawcą przed sądem.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby DD sp. z o.o. (Usługodawcy).